Služby Božie 1. 10. 2017

Posted on Posted in Kázne

16. nedeľa po Svätej Trojici
Služby Božie s požehnaním detí, spoveďou a Večerou Pánovou
Piesne: 211, 315, 646, A 50
Piesne k Večeri Pánovej: 453, 491, 493
Starozmluvný text: Izaiáš 38, 9 – 20
Epištola: Efezským 3, 13 – 21
Kázňový text: Matúš 5, 13 – 16