Služby Božie 24. 9. 2017

Posted on Posted in Kázne

15. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: 374, 508, 198, 352, A 56
Starozmluvný text: 1. Kráľov 17, 7 – 16
Epištola: Galatským 5, 25 – 6, 10
Evanjelium: Matúš 6, 25 – 34
Kázňový text: Lukáš 10, 17 – 20