Vianočná párty

Posted on Posted in Život zboru

Beňadiková 10. decembra 2016 – Od mládeži sa môžeme učiť, ako sa pripravovať na sviatky Božieho narodenia – nie zhon, ale radosť, zábava a počúvanie Božieho slova. Tak tomu bolo na Vianočnej párty, ktorá sa konala v rámci stretávania mládeže v Kultúrnom dome v Beňadikovej. Trinásť mladých ľudí z rôznych častí cirkevného zboru sa zapojilo do súťaží, ktoré vychádzali z proroctiev predpovedajúcich narodenie Pána Ježiša.

Prvé proroctvo: „Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu.“ (1. Mojžišova 3, 14 – 15) Tieto slová povedal Hospodin ako trest pre hada, v podobe ktorého prišiel k prvým ľuďom v raji Pokušiteľ. V nich zasľúbil, že z potomstva ženy príde Ten, ktorý bude mariť skutky Diablove, a to je predsa Pán Ježiš.

Pri tomto proroctve sa deti zahrali na hadov. V skupinách sa postavili za seba a vytvorili hadov. Hlava každého hada sa pokúšala chytiť chvost iného hada.

Druhé proroctvo: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.“ (Izaiáš 7, 14) Toto proroctvo sa naplnilo v zázračnom narodení Pána Ježiša z Márie, ktorá bola panna. Meno Immanuel znamená Boh s nami a skutočne v Pánovi Ježišovi k nám prichádza sám Boh.

Z tohto proroctva vychádzala hra Čas k jedlu. Každá skupina si vybrala dvojicu, v ktorej jeden bol mamičkou a druhý dieťatkom. Dvojica vybehla na povel zo štartu k miestu, kde si mamička sadla a dieťatko si kľaklo pred ňu. Mamička mu uviazala podbradník a potom ho kŕmila z pripravenej fľašky. Vyhrala skupina, ktorá to dokázala najrýchlejšie.

Tretie proroctvo: „Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.“ (Micheáš 5, 1) Známe proroctvo, ktoré citovali aj zákononíci, keď sa ich Herodes pýtal, kdeže sa má narodiť Mesiáš. Udivuje nás, s akou presnosťou sa plnia Božie proroctvá. Zarážajúce je, že ani Herodes ani zákonníci nebežali pokloniť sa Ježišovi, hoci o tomto proroctve vedeli. Zrejme si neuvodomovali, aké sú Božie proroctvá pravdivé a aká závažná vec pre nich bola narodenie Spasiteľa.

Súťažiaci hľadali cestu kk Betlehemu. Z každej skupiny sa postavil jeden súťažiaci, ktorý si vzal do ruky dlhý povrázok, na konci ktorého bola ceduľka s nápisom Betlehem. Jeho úlohou bolo čo najrýchlejšie povrázok namotať na tenkú paličku a tak sa dostať k Betlehemu.

Štvrté proroctvo: „Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ (Izaiáš 9, 1 a 5) Tieto slová popisujú význam Pána Ježiša pre každého človeka. Nebude svetským vladárom, bude skutočným Pánom a Spasiteľom. Prinesie svetlo do temnôt tohto sveta.

Každá skupina si vybrala jedného súťažiaceho, ktorý mal zaviazané oči. Za stanovený čas mal za úlohu hmatom rozoznávať geometrické tvary a rozdeliť ich na kôpky.

Piate proroctvo: „Takto vraví Hospodin: Čuj! V Ráme počuť nárek, prehorký plač. Ráchel oplakáva svojich synov, nechce sa dať potešiť pre svojich synov, lebo ich niet.“ (Jere­miáš 31, 15) Toto proroctvo predpovedá vraždenie neviniatok v Betleheme a jeho okolí kráľom Herodesom, keď sa snažil zavraždiť narodeného Ježiša. Boh však Máriu a Jozefa predtým varoval, takže ušli do Egypta.

O Egypte bola ďalšia hra. Skupiny robili akési ľudské pyramídy. Každá skupina dostala jeden novinový papier, na ktorý sa mala celá skupina postaviť. Potom sa papier preložil na polovicu a skupina mala rovnakú úlohu. Potom zase na polovicu atď.

Nakoniec mali skupiny za úlohu jedného svojho člena ozdobiť ako vianočný stromček. Potom už všetci pristúpili k vrecu, kde každého čakal drobný darček. spolu s bratom farárom sa na záver pomodlili.

-pt-

Fotogaléria