Preskočiť na obsah

Liptovský Ján 24. 12. 2018 – Prinášame Vám niekoľko obrázkov zo štedrovečerných služieb Božích v roku 2018. Služby Božie opäť začali za prítmia v kostole. Tento starocirkevný spôsob slávenia má pripomenúť, že prvá časť služieb Božích je ešte stále adventná – až po evanjelium. Pripomína stále to obdobie, ktoré žilo pod ťarchou hriechu a ešte len očakávalo príchod Spasiteľa. Až potom sa rozžiarili naplno všetky svetlá v kostole a chrámové spoločenstvo zaspievalo Nebo otvorené.

Detský spevokol Svätojánske mušky zaspieval spolu s rodičmi detí piesne Krásna pieseň letí svetom, Radujte sa, ó kresťania. Svätojánsky prameň zaspieval Pastieri, pastieri, hore vstaňte. Ženský spevokol vystúpil s piesňou Dobrý pastier sa narodil.

V rámci série vianočných kázní o Jánovi Krstiteľovi brat farár kázal na slová:

Mt 11, 2 – 6: Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k Nemu svojich učeníkov, aby sa Ho spýtali: Či si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne.

Zhromaždeniu sa prihovoril aj rímskokatolícky farár Peter Kvasňák.