Preskočiť na obsah

Možnosti podpory

„Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.

2. list apoštola Pavla Korintským 9, 7

Aj v tomto neľahkom období šírenia sa koronavírusu cirkevný zbor pracuje. Nie síce tak, ako sme boli dosiaľ zvyknutí, keďže dvere chrámu sú zavreté a nestretávajú sa deti, mládež ani starší bratia a sestry. Slovo Božie šírime internetom, telefonickými rozhovormi. Spájame sa k modlitbám.

To všetko je však finančne nákladné. Preto sa obraciame na vás, členov cirkevného zboru, s prosbou, aby ste nezabúdali podporovať svoj cirkevný zbor i finančne.

Pravidelný príspevok

V cirkevnom zbore sa už niekoľko rokov vytvára skupina ľudí, ktorí podporujú cirkevný zbor pravidelným mesačným príspevkom na účet cirkevného zboru. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa pridali k takémuto spôsobu podpory.

Potrebné údaje

IBAN SK8702000000003265514051
BIC SUBASKBX, VS: 1
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko. Nezabudnite nastaviť periodicitu a dátum platby.

Cirkevný príspevok

Jeho platenie patrí k základným povinnostiam evanjelického kresťana. Jeho výška je 10,- € ročne. Tento cirkevný príspevok je to minimum, ktorým môžeme cirkevný zbor podporiť.

V tomto období je aj cirkevný príspevok potrebné platiť na účet.

Potrebné údaje

IBAN SK8702000000003265514051
BIC SUBASKBX, VS: 2
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko alebo názov rodiny a počet osôb.
V prípade platby za viac osôb treba zadať zodpovedajúcu sumu.

Milodary a ofery

Milodary a ofery patria ku klasickým spôsobom finančnej podpory cirkevného zboru. Zvykneme dávať milodary pri špeciálnych príležitostiach, ako sú narodenia a úmrtia blízkych, spomienky, jubileá a pod. Je možné dať milodar aj bez špeciálnej príležitosti, jednoducho s túžbou podporiť cirkevný zbor. A hoci sa pri jednotlivých príležitostiach v súčasnosti nemôžeme modliť spoločne v chráme, môžeme tak robiť v našich súkromných modlitbách.

Potrebné údaje

IBAN SK8702000000003265514051
BIC SUBASKBX, VS: 3
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko a účel.
Je dobré aj kontaktovať zborového farára telefonicky alebo mailom.