Vedenie cirkevného zboru

Predsedníctvo

Presbyterstvo

Vnútromisijný výbor

Hospodársky výbor

Revízna komisia

Redakčná rada

Detská besiedka

Kantori