Preskočiť na obsah

Aj v našom cirkevnom zbore budú na Smrtnú nedeľu, Kvetnú nedeľu a na Veľký piatok o 15:00 hod. znieť zvony nášho chrámu. Nemáme možnosť stretnúť sa v chráme, avšak v našich domácnostiach nám nič nebráni sadnúť si so svojimi blízkymi a prečítať si slovo Božie a modliť sa. Zvlášť dobrou príležitosťou je aj otvoriť si pašie a prečítať si históriu utrpenia Pána Ježiša.

Pripájame aj slová bratov biskupov k tejto výzve:

Milí bratia a milé sestry, chceme Vás srdečne pozdraviť – v týchto, aj pre naše spoločenstvo cirkvi, náročných časoch – biblickým slovom z Listu Jakuba:  „Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný.“  

Toto obdobie karantény a mnohých bezpečnostných opatrení je iste náročné pre všetky vekové kategórie v našich rodinách. Uzavretosť, pocit stiesnenosti asi najťažšie prežívajú deti. Veríme však, že s trpezlivosťou a vytrvalosťou zhora sa nám darí prekonávať všetky príkoria času izolácie. Napriek všetkému, čo v týchto dňoch vnímame ako bremeno, vidíme aj veľké utrpenie a smrť po celom svete, najmä v Taliansku a Španielsku. Nasadenie všetkého zdravotníckeho personálu, ktorý stojí v prvej bojovej a kontaktnej línii, si vyžaduje nielen obrovskú dávku odvahy, ale aj telesných a duchovných síl. Je mnoho ľudí, ktorí v tejto situácii podávajú pomocnú ruku pri službe tým najzraniteľnejším. Aj učitelia si v týchto časoch siahli na dno vlastných kreatívnych síl a pripravujú rôzne modely vyučovania našich detí. Vďačnosť voči všetkým tým, ktorí pomáhajú v krízových situáciách, vyjadrujú tisíce ľudí potleskom vo večerných hodinách na balkónoch svojich domovov.

V duchu apoštolovej výzvy z listu Tesalonickým 5,25: Bratia, modlite sa aj za nás! vás chceme ako cirkev pozvať k modlitebným chvíľam za týchto ľudí v našej krajine, aj v krajinách celého sveta. Za ľudí, ktorí s nasadením života pomáhajú bojovať zápas o každého chorého človeka. 

Pozývame aj Vás ako cirkevné zbory, aby ste počas všetkých pašiových nedieľ (Smrtná, Kvetná) a Veľkého piatku (podľa miestnych zvyklostí, nakoľko nie všade na Veľký piatok sa zvoní), spoločným zvonením v chrámoch o 15.00 hod (tento čas chce symbolický pripomenúť tmu Veľkého piatku, ktorá sa rozprestrela od 12.00 – 15.00 hod.), pozvali ľudí  k takejto modlitebnej chvíli, ktorá môže byť súčasťou ich spoločnej rodinnej pobožnosti. 

Veríme, že aj týmto spôsobom vo vrcholiacom pôstnom čase sa dokážeme ako cirkev zjednotiť a že v Kristových šľapajách budeme robiť kroky viery aj v týchto pohnutých časoch. 

1. Petra 2,21-24: Keď však dobre robíte, a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu, lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili.

S bratským pozdravom a prianím veľkonočného pokoja, Vaši bratia biskupi.

Značky: