Preskočiť na obsah

Liptovský Ján 31. 10. 2018 – Rok po 500. výročí reformácie sa na Pamiatku reformácie evanjelici v Liptovskom Jáne zišli opäť na slávnostných službách Božích. Kázeň slova Božieho bola založená na slovách proroka Ezechiela 34:

Ez 34,11-16: Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Teraz som tu ja; pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne. Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané za oblačného a tmavého dňa. Vyvediem ich z národov, zhromaždím ich z krajín, dovediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť na izraelských vrchoch, v údoliach riek a na všetkých osídlených miestach krajiny. Na dobrej paši ich budem pásť a na vysokých izraelských vrchoch bude ich pastvina. Tam budú líhať na dobrej pastve a na dobrej paši sa budú pásť na vrchoch Izraela. Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať – znie výrok Hospodina, Pána. Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním, ale tučné a silné vyhubím; budem ich pásť, ako sa patrí.

Mužský spevokol Svätojánsky prameň zaspieval piesne Aby nás Pán Boh miloval a Jezu, ráč Ty sám. Sestra dozorkyňa Iveta Lukáčová prečítala pastiersky list k Pamiatke reformácie.