Preskočiť na obsah

V utorok 14. apríla 2020 ráno sa rozozvučali zvony chrámu Božieho v Liptovskom Jáne pri spomienke na zosnulého brata biskupa Júliusa Fila st. Pán si ho povolal presne pred 16 rokmi 14. apríla 2004.

ThDr. Július Filo sa narodil 17. 12. 1921 v Liptovskom Sv. Jáne. Po štúdiu na Slovenskej bohosloveckej fakulte v Bratislave od roku 1947 až do odchodu do dôchodku nepretržite pôsobil v cirkevnej službe. Najprv bol kaplánom v Martine, potom vyše štyroch rokov farárom na Vyšnej Boci, odtiaľ v roku 1952 prešiel za farára do Veľkej pri Poprade, kde vykonával aj funkciu konseniora. Keď bol zvolený za biskupa Východného dištriktu Ev. cirkvi a. v. na Slovensku, od roku 1970 pôsobí v Košiciach ako biskup a súčasne farár košického evanjelického cirkevného zboru. Od roku 2000 žil opäť v rodnej obci.

Kresťania majú žiť v ustavičnom pohľade do budúcnosti, v ktorej Boh zasľúbil nové nebo a novú zem. Výrazom veľkonočnej radosti je všetkoobopínajúca radosť a istota, že Kristus ukrižovaný a vzkriesený je garantom tejto nádeje plnej perspektívy v tomto zdanlivo bezperspektívnom a beznádejnom svete. Nemusíme sa báť, že naši chlapci i dievčatá, mužovia a ženy, či dokonca starci a starenky, obetované budú molochovi smrti, lebo všetkých si nás vykúpil Kristus, ktorý je naším životom.

ThDr. Július Filo st.
Zdroj: FILO, J.: Slová večného života

Francúzsky profesor Muretus ako evanjelik (hugenot) bol v hroznej Bartolomejskej noci z 23. na 24. augusta 1572, kedy bolo zabitých niekoľko tisíc evanjelikov, ranený a dostal sa do nemocnice. Konzílium lekárov nad jeho lôžkom konzultovalo latinsky a lekári si povedali: „Urobme pokus s týmto bezcenným stvorením.“ Muretus im rovnako po latinsky povedal: „Niet bezcenného stvorenia, za mňa umrel i z mŕtvych vstal Kristus.“ To máme všetci vedieť. Vzkriesený Kristus sa nám predstavuje: „Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa bude žiť, aj keď umrel.“ (Ján 11, 25)

ThDr. Július Filo st.
Zdroj: FILO, J.: Slová večného života
Značky: