Preskočiť na obsah

Liptovský Ján 6. 9. 2020 – Slávnosťou posviacky obnoveného kostola cirkevný zbor Liptovský Ján ukončil opravu interiéru kostola. Slávnosť sa uskutočnila v 13. nedeľu po Svätej Trojici, 6. septembra 2020. Posviacku vykonal biskup Východného dištriktu Peter Mihoč, slávnostným kazateľom bol senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega.

Brat biskup svoj posväcujúci príhovor založil na úryvku z 1. knihy Kráľov 18, 30 – 39 o Eliášovej obeti na hore Karmel. Upozornil, že investovať do opravy chrámu je dôležité kvôli tomu, že chrám je dôležitou súčasťou duchovnej obnovy. Umožňuje totiž prístup k Bohu. Práve v Božej prítomnosti človek rozpoznáva, v akom stave je jeho vnútro. Učí sa obnovovať svoju dôveru v Boha a počúva tu Božie slovo, ktoré je najdôležitejším nástrojom duchovnej obnovy.

Senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega sa v kázni sústredil na misiu. Táto téma mala byť pôvodnou ústrednou témou zborového dňa, ktorý sa po slávnosti mal v cirkevnom zbore konať, kvôli pandémii i zlému počasiu však bol zrušený. Vychádzal pritom z Evanjelia podľa Lukáša 10, 1 – 12. Na základe Pánových pokynov pri vysielaní pracovníkov upozornil na dôležité znaky misie. Ona je totiž centrálnou úlohou cirkvi. Hlásať zvesť o odpustení a záchrane hriešnikov v Ježišovi Kristovi je najdôležitejšia úloha cirkvi.

Na službách Božích vystúpili aj domáce spevokoly: mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň a ženský evanjelický spevokol. Po nich sa zhromaždeniu prihovorili hostia. Prostredníctvom videa sa prihovoril farár z partnerského cirkevného zboru v Cisownici Marek Twardzik. Zdôraznil, že pekný chrám má byť predovšetkým odrazom pekných sŕdc, ktoré sa v ňom schádzajú. Prihovoril sa aj bývalý farár cirkevného zboru Miroslav Hargaš, rímskokatolícky farár z Liptovského Jána Peter Kvasňák a za samosprávu starosta Uhorskej Vsi Vladimír Multáň.

Po službách Božích sa hostia odobrali na spoločný obed. Po ňom rímskokatolícky farár Peter Kvasňák otvoril brány rímskokatolíckeho chrámu sv. Jána Krstiteľa, kde takisto v tomto čase prebiehajú rekonštrukčné a reštaurátorské práce. Hostia si pozreli odkryté vzácne fresky i znovuobjavené vzácne predmety z dávnej minulosti.

Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne má už 235-ročnú históriu. Pôvodný tolerančný chrám na tomto mieste bol postavený už v roku 1785. Ten v roku 1907 vyhorel, ale už v roku 1908 bol posvätený nový, terajší chrám Boží. V roku 2010 bola naposledy opravovaná vonkajšia fasáda chrámu. Celková oprava vrátane interiéru bola vykonaná naposledy v roku 1989.

Výročný konvent, ktorý zasadal 9. februára t. r., schválil plán prác na tento rok, medzi ktorými bola o. i. aj oprava interiéru kostola. 18. júna zborové presbyterstvo menovalo komisiu na riadenie opravy kostola. Vyhodnotilo štyri cenové ponuky a nakoniec vybralo ako realizátora prác firmu Slovax Construction z Liptovského Mikuláša.

Ďakujeme Pánu Bohu za všetku pomoc a ochranu, ktorou opravu sprevádzal. Počas šiestich týždňov opráv sa služby Božie konali na fare. Veriaci sedeli v zborovej miestnosti a pred farou, kde bolo zabezpečené ozvučenie. V tomto období ani raz v nedeľu nepršalo. Keď sme sa po ukkončení prác vrátili do chrámu, v tú nedeľu bolo zlé počasie a my sme ďakovali Bohu, že nám umožnil zhromaždiť sa pod strechou chrámu. Sme vďační i za finančnú podporu ľudí a za ochotu pri brigádach pred opravou i po nej. Teraz prosíme Pána, aby učinil z tohto chrámu skutočný dom modlitby, nech sa v ňom slovo Božie mocne zvestuje a rodina Božích deti s radosťou schádza.

Peter Taját, ev. a. v. farár svätojánsky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *