Preskočiť na obsah

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.ecavliptovskyjan.sk.

Pri návšteve internetovej stránky

Stránka nezískava žiadne osobné údaje.

Články na tejto webovej stránke však môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Pri poštovom styku

V prípade, že nášmu cirkevnému zboru posielate poštu a uvádzate v nej vaše osobné údaje, poskytujeme vám týmto informácie podľa § 19 Zákona o ochrane osobných údajov:

Naše kontaktné údaje

Názov: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Adresa: Starojánska 127/43, 032 03 Liptovský Ján
Telefón: 044/5263 328
Email: lipt.jan[at]ecav.sk
Web: www.ecavliptovskyjan.skwww.facebook.com/ecavliptovskyjan
Bankové spojenie: IBAN: SK87 0200 0000 0032 6551 4051, BIC: SUBASKBX
IČO: 31 897 037
DIČ: 20 20 578 131
Zborový farár: Mgr. Peter Taját (0918 828 334) – zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov
Zb. dozorkyňa: Ing. Mgr. Iveta Lukáčová

Účel spracovania osobných údajov

Spracovanie došlej pošty.

Právny základ spracovania

Udelenie konkludentného súhlasu (dotknutá osoba súhlasila odoslaním pošty) a oprávnené záujmy prevádzkovateľa.

Existencia oprávnených záujmov

Podľa § 13 ods. 1, písm. f) – evidencia došlej pošty.

Možný príjemca osobných údajov

Slovenská pošta, a.s.

Prenos osobných údajov

Cirkevný zbor nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov

10 rokov po prijatí zásielky (z dôvodu archivovania došlej pošty).

Práva dotknutej osoby

Vymedzuje ich § 19 – § 30 ZoOOÚ. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZoOOÚ.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a odosielateľ pošty nie je povinný osobné údaje v/na zásielke uviesť.

V danom prípade nejde o automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 ZoOOÚ.

Pri návšteve služieb Božích

V evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne môže počas služieb Božích prebiehať zaznamenávanie zvukovými záznamovými prostriedkami.